photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Michal Pistol | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Raul 18-May-2013 20:36
Beauty full photos Michal.
You seem to have a very fine eye for art and imaging.
Congratulations!
Guest 17-Apr-2013 22:19
AMazing pictures i love it i enjoy to see your photos
artist20-Aug-2012 09:19
Hi ... you are so creative .I like your works so much....I am an artist from Udaipur , India.i paint on canvas, paper etc .. I hope we can be good friends ....

what more can i say .. except keep-smiling ..
www.krishangallery.com
Michal Pistol16-Apr-2011 12:00
I would like to thank each and every one of you !!!
ron rahav27-Feb-2011 20:52
Michal, I'm still in shock and admiration - Allow me to salute you and express appreciation and admiration for your abilities, your creations and I declare you a good artist and talented!
Yonatan Bachar 24-Feb-2011 12:20
Lovely Album - i enjoyed - Yonatan
Michal Pistol01-Jan-2010 10:39
Thank you all !!!!!
Tal Shavit (yes, him) 01-Jan-2010 02:09
Wow!!!
dalia 29-Sep-2009 09:54
liked a lot. very meticulous, clean, focus, colour, composition.
Bravo!
Sonnenschein 18-Sep-2009 15:26
We were very impressed by your beautiful work. Keep on doing what you do so masterful.
nurit 03-Sep-2009 04:11
äâòúé ìâìøéä áî÷øä åîàã ðäðúé, òáåãä îøùéîä åîåùëú ìäîùéê ìöôåú åìäòî÷ áëì äâìøéä.
úåãä øáä ìê
ðåøéú
Serge Guillemette14-Aug-2009 22:14
wow you are a great photographer and a traveller too.
Congratulation for your work.
Guest 26-Jul-2009 04:35
Michali, Your work is moving, one cannot stay indefferent, work of art' i had no idea.... keep on capturing the moment, with warm wishes Sigal
Janina 14-May-2009 07:51
Beautiful! thanks.
Daalia Carmel 05-May-2009 22:23
Michal- every time I look at your pictures I am so stunned with their beauty - their composition, the capture of interesting light, the angles taken - bravo bravo.
יולי 02-May-2009 09:17
îé÷öåòðéú àîéúéú îàã ðäðúé
basri_eli30-Apr-2009 18:20
îéëì,
ðäðúé ìùåèè áâìøéåú
äî÷öåòéåú åäøàéä äöéìåîéú ðéáèú îëì ôøééí
Eli Batsri 30-Apr-2009 18:07
Very impressive galleries
Madhu Thanki 13-Apr-2009 20:35
Dear Mr Pisol,

I came across your photos by chance but am amazed at the quality of it. I am very much interested in nice landscape picture of India, which I can have it enlarged, framed and hang it on our new home.

Your help in pointing me to the right direction would be greately appreciated.
Guest 17-Feb-2009 17:10
âìøéä ðôìàä éù ì.
äùàøú ìé äåãòä áñôø äàåøçéí ùìé åîùåí îä ø÷ òëùéå ðëðñúé ìáãå÷ - åàðé øåàä îä äôñãúé.
áëì î÷øä, áøåø ùäåñôúé àú äâìøéä ùìê ìîåòãôéí..
Rodi Almog07-Feb-2009 17:52
æëéúé ìäëéøê, æëéúé ìäëéø àú òáåãåúééê, åàðé î÷ååä ìøàåú àåúê îúôúçú åîâéòä ìùéàéí çãùéí áãøëê äçãùä.
ישראלה ורונן 28-Nov-2008 13:16
îéëì äé÷øä
âìøéä ôùåè îòðééðú åîãäéîä
ìøàåú àú äòåìí ãøê òéðééê æàú çååéä ðôìàä
îçëä ìøàåú îä éåìéã éåí åùðä
éùø ëåç åúåãä òì ùùéúôú àåúðå áâìøéä ùìê
keijo 25-Nov-2008 12:53
"By day the Lord directs his love at night his song is with me- a prayer to the God of my life.And care and many powerful the angel help with word of life and the Holy Spirit we will enter in to rest and peace, joy and let you soul sing and sing and be fil of heaven, for in the horizont we will see already Christ that come,thanks and bless and pray and worship,keijo sweden
Guest 21-Oct-2008 12:01
Wow - your pictures are amazing. I am really proud of you. Keep up the good work.
Mandy
dalia zlica 30-Aug-2008 09:08
It's a pleasure! lots to learn from you.
Orna Popper15-May-2008 09:05
Hi Michal,
i have enjoyed touring your galleries.
They are nicely orgenaized and host your lovely photos very well.
Your passion and devotion are well shown,

Orna
Christian Lallier17-Mar-2008 10:34
I feel a nice view on people and nature.
A lot of very nice portraits, just if i can allow me: you should sometime not center the subject and you will reach more and maybe improve the expression.
otherwise you have very nice galleries.
thanks for sharing.
Christian
Guest 17-Mar-2008 08:33
Superb galleries, a pleasure to view.
bbb 09-Mar-2008 06:55
Great eyes / great work
Berenice 17-Feb-2008 19:40
Hi Michal. I enjoy looking at your gallery.
Keep up the good work.
david laren and sally laren 21-Jan-2008 14:46
great pictures sally and i enjoyed them
ilan -p10-Nov-2007 11:58
îéëì àëï âìøéä îøùéîä
äééúé øåöä ìãòú àéê éåöøéí ëæä ãó ôúéçä áPBASE
Eddie Fisher02-Nov-2007 06:09
I really enjoy your work. I will be back for more. Thank you for sharing.

-Eddie
אילוניק 22-Oct-2007 17:16
äéé îéëì áî÷øä âéìéúé ùéù ìê àúø ëàï
ðëðñúé åáéìéúé áå ã÷åú îîåùëåú
éåôé ùì âìøéåú öéìåîéí î÷ñéîéí äöáòéí åäàéëåú ììà ôùøåú
øåàéí áúîåðåú àú äéåôé ùáúîåðåú åàú äëéùøåï ùì äöìîú (-:
àéìåðé÷
Guest 21-Oct-2007 16:58
äéé îéëì
öéìåîéí î÷ñéîéí. éù ëîä îàã îàã îéåçãéí òí àåôé åîñø. ééùø ëåçê åäîùéëé áòáåãúê äðôìàä
ãéðä ôåì÷
alfredo camba jr.24-Sep-2007 11:28
Hi Michal,
You have a wonderful photo gallery. Keep on searching for the perfect moment.
Thanks too for your kind comments.
Cheers!
Jun camba
Guest 07-Aug-2007 10:02
äéé îéëì.
âìøéä ðôìàä , äééúé ëàï áòáø åàðé áèåç
ùàçæåø áòúéã - î÷ååä ùéöà ìðå áòúéã ìöìí éçã.
ìéàåø
Paco Lףpez21-May-2007 13:38
You have here an excellent collection of galleries! Very good shots with beautiful images. Congratulation!!
Thanks for your nice comment in my galleries.
Best regards,
Paco.
Guest 29-Mar-2007 07:44
Great Gallery

http://www.pbase.com/dean_eades
yoram shpirer23-Feb-2007 13:42
Hi Michal
I'm glad I came across your galleries; you have some superb portrait shots. Definitely added to my favorites list!
Yoram
Guest 17-Feb-2007 17:43
îéëì ùìåí
áé÷øúé åðäðúé îàã
äîåï úîåðåú éôåú
äâìøéä äàäåáä òìé áéåúø äéà âìøééú äôøåèøèéí.
ôùåè úòðåâ.
éù ìê ÷ùø ðôìà òí äàðùéí àåúí àú îöìîú åæä ãáø ìà ôùåè áëìì
ëàçã ùîàã àåäá ìöìí àðùéí àðé éåãò ëîä æä ÷ùä åàú òåùä àú æä ëì ëê èåá
àðé àîùéê ìáåà åìáãå÷ îä äúçãù...
âãé àäã
roulette 28-Nov-2006 07:13
u have the beauty site
Zadok Machlev09-Jul-2006 04:18
äéé îéëì
áé÷åø øàùåï áâìøéä
éåôé ùì úîåðåú åòáåãåú
îáèéç ìçæåø ìá÷ø
öãå÷
Guest 10-May-2006 17:26
äéé îéëì
äâìøéä ðøàéú ðäãø , åäúîåðåú éôåú îàåã àéï ñô÷ ùàú îù÷éò àú ëåìê áöéåí åàú æä áäçìè øåàéí áúåöàåú äðäãøåú ùìê
àðé îàçìú ìê ùúîéã úåëìé ìöìí åìäðåú îæä ëé ääðàä ùìê áäçìè ðéëøú áúîåðåú
åâí äøöåï ùìê ììîåã åìäùúôø ëì äæîï äåà òøê îåñó áòéðé
òåôøä úðòîé
Guest 04-May-2006 06:37
Hi Michal, great gallery.
I liked your portrait gallery.
Ilan